General American English Consonant Allophones

PhonemeAllophoneBeginning of WordMiddle of WordEnd of Word
/p/[p]"plan"
[ˈplæn] /ˈplæn/
"spin"
[ˈspIn] /ˈspIn/
"soup"
[ˈsup] /ˈsup/
/p/[pʰ]"pin"
[ˈpʰIn] /ˈpIn/
"import"
[Imˈpʰɔrt] /Imˈpɔrt/
-
/b/[b]"be"
[ˈbi] /ˈbi/
"robot"
[ˈɹoʊbɑt] /ɹoʊbɑt/
"job"
[ˈdʒɑb] /ˈdʒɑb/
/t/[t]"two"
[ˈtʰu] /ˈtu/
"attack"
[əˈtʰæk] /əˈtæk/
-
/t/ or /d/[ɾ]-

"water" "ladder"
[ˈwɔɾɚ] [læɾɚ] /ˈwɔtɚ/ /lædɚ/
-
/t/[ʔ]-"mountain"
[‘maʊnʔn̩] /ˈmaʊntn̩/
-
/d/[d]"day"
[ˈdeɪ]'
/ˈdeɪ/
"words"
[ˈwɝdz] /ˈwɝdz/
"need"
[ˈnid] /ˈnid/
/k/[k]"quite"
[ˈkwaɪt] /ˈkwaɪt/
"next"
[ˈnɛkst] /ˈnɛkst/
"like"
[ˈlaɪk] /ˈlaɪk/
/k/[kʰ]"come"
[ˈkʰʌm] /ˈkʌm/
account

[əˈkʰaʊnt]
/əˈkaʊnt/
-
/g/[g]"go"
[ˈɡoʊ] /ˈɡoʊ/
"together"
[təˈɡɛðɚ] /təˈɡɛðɚ/
"big"
[ˈbɪɡ] /ˈbɪɡ/
/m/[m]"met"
[mɛt] /mɛt/
"women"
[ˈwɪmən] /ˈwɪmən/
"beam"
[bim] /bim/
/m̩/[m̩]-"smile"
[ˈsm̩aɪəɫ] /ˈsmaɪəɫ/
-
/n/[n]"no"
[ˈnoʊ] /ˈnoʊ/
"another"
[əˈnʌðɚ] /əˈnʌðɚ/
"then"
[ˈðɛn] /ˈðɛn/
/n̩/[n̩]-"student"
[ˈstudn̩t] /ˈstudn̩t/
"person"
[ˈpʰɝsn̩] /ˈpɝsn̩/
/ŋ/[ŋ]-"think"
[ˈθɪŋk] /ˈθɪŋk/
"thing"
[ˈθɪŋ] /ˈθɪŋ/
/f/[f]"few"
[ˈfju] /ˈfju/
"often"
[ˈɔfən] /ˈɔfən/
"life"
[ˈlaɪf] /ˈlaɪf/
/v/[v]"voice"
[ˈvɔɪs] /ˈvɔɪs/
"ever"
[ˈɛvɚ] /ˈɛvɚ/
"give"
[ˈɡɪv] /ˈɡɪv/
/θ/[θ]"three"
[ˈθɹi] /ˈθɹi/
"nothing"
[ˈnʌθɪŋ] /ˈnʌθɪŋ/
"death"
[ˈdɛθ] /ˈdɛθ/
/ð/[ð]"there"
[ˈðɛr] /ˈðɛr/
"other"
[ˈʌðɚ] /ˈʌðɚ/
"smooth"
[ˈsmuð] /ˈsmuð/
/s/[s]"say"
[ˈseɪ] /ˈseɪ/
"also"
[ˈɔɫˌsoʊ] /ˈɔlˌsoʊ/
"yes"
[ˈjɛs] /ˈjɛs/
/z/[z]"zone"
[ˈzoʊn] /ˈzoʊn/
"music"
[ˈmjuzɪk] /ˈmjuzɪk/
"buzz"
[ˈbʌz] /ˈbʌz/
/ʃ/[ʃ]"she"
[ˈʃi] /ˈʃi/
"social"
[ˈsoʊʃəɫ] /ˈsoʊʃəl/
"fish"
[ˈfɪʃ] /ˈfɪʃ/
/ʒ/[ʒ]"genre"
[ˈʒɑnɹə] /ˈʒɑnɹə/
"decision"
[dɪˈsɪʒən] /dɪˈsɪʒən/
"garage"
[ɡɚˈɹɑʒ] /ɡɚˈɹɑʒ/
/h/[h]"head"
[ˈhɛd] /ˈhɛd/
"perhaps"
[pɚˈhæps] /pɚˈhæps/
-
/tʃ/[tʃ]"check"
[ˈtʃɛk] /ˈˈtʃɛk/
"teacher"
[ˈtʰitʃɚ] /ˈtitʃɚ/
"age"
[ˈeɪdʒ] /ˈeɪdʒ/
/j/[j]"yet"
[ˈjɛt] /ˈjɛt/
"million"
[ˈmɪɫjən] /ˈmɪljən/
-
/w/[w]"when"
[ˈwɛn] /ˈwɛn/
"away"
[əˈweɪ] /əˈweɪ/
-
/ɹ/[ɹ]"right"
[ˈɹaɪt] /ˈɹaɪt/
"through"
[ˈθɹu] /ˈθɹu/
-
/l/[l]"last"
[ˈlæst] /ˈlæst/
"believe"
[bəˈliv] /bəˈliv/
-
/l/[ɫ]-"old"
"[ˈoʊɫd] /ˈoʊld/
"well"
[ˈwɛɫ] /ˈwɛl/
/l̩/[ɫ̩]-"models"
[ˈmɑɾɫ̩z] /ˈmɑdl̩z/
"little"
[ˈlɪɾɫ̩] /ˈlɪtl̩/

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.